Hur yttrar sig fukt och mögelskador
Mögel i huset är farligt för vuxna och barn! Var observant på olika symtom. Agera så snart som möjligt om något verkar fel!

35% eller 175 000 av de villor med krypgrund som hittills besiktigats har skadad krypgrund. Av villorna med krypgrund som byggts mellan 1990 och 2003 måste hela 34% åtgärdas. Krypgrunden är en vidareutveckling av den gamla torpargrunden som är Sveriges vanligaste grundtyp.

Risken för fukt ökar under sommaren och hösten då varm luft kommer in genom ventilerna i krypgrunden. I värsta fall kan det bildas vatten i form av kondens, ungefär på samma sätt som det under en varm dag bildas fukt på utsidan av ett glas isvatten.

Vid 70% relativ luftfuktighet eller då fukten i materialet har en fuktkvot som överstiger 14% är risken stor för att mögel och svamp ska bildas. Det kan i sin tur leda till problem med inomhusmiljön. Men det går att förebygga genom att hålla luftfuktigheten på en kontrollerad nivå. Ca 60% relativ fuktighet är ett bra värde.

 
Fuktskador visar sig i flera olika former, ofta i kombination med varandra:

• Synlig fukt på väggar och golv.

• Lukt av mögel från t.ex. grunden.

• Formförändringar, dvs. svällningar och krympning av material. 

• Ytlig mikrobiell skada så som mögelsvampar och bakterier.

• Rötskador så som rötsvamp och skador som påverkar hållfastheten.
 

Mögel i huset farligt för både vuxna och barn!

Omfattande forskning visar att fukt och mögel i byggnader kan leda till allvarliga hälsoproblem så som allergier, luftvägsbesvär och astma. Och även om orsakerna försvinner kan besvären i värsta fall bli livslånga, särskilt hos små barn.

De vanligaste fysiska symptomen på fukt och mögel är rinnande ögon, snuva, andningssvårigheter och hosta. Även andra besvär som t.ex. huvudvärk och trötthet förekommer. Barnfamiljer som misstänker fukt och mögel i hemmet bör snarast som möjligt vidta åtgärder samt tala med läkare.